แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ
การมอบประกาศนียบัตรจัดตั้งศูนย์สอบ TOEFL ITP อย่างเป็นทาการโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จ.สงขลา
โดยเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP ประเภทโรงเรียนสอนภาษาแห่งเดียวในภาคใต้