โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอม
  ฟรี!! ค่าเทสวัดระดับ, ฟรี!! ค่าลงทะเบียนแรกเข้า, ฟรี!! ค่าหนังสือเรียน

  สมัครเรียน 90 คาบเรียน รับฟรี 10 คาบ                                                
  โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น
  สมัครเรียน 10 คาบเรียน ราคา 8,500 บาท
  ฟรี!! ค่าธรรมเนียมและเอกสารประกอบการเรียน                                                
  โปรโมชั่น ฟรี!!! กระเป๋า เก่ง โก้ GO INTER