ปรัชญาโรงเรียน

     เก่งเรียน เก่งคิด เก่งทักษะชีวิต ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ

  เป้าหมายของโรงเรียน

     เพื่อให้เด็กเป็นคนเก่งในทุกๆด้านและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างมืออาชีพ มีทักษะในการดำเนินชีวิตและสามารถพัฒนาตนสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  วิสัยทัศน์ (VISION)

     โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนอกระบบที่มุ่งฝึกทักษะให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ มีทักษะในการดำเนินชีวิตและสามารถพัฒนาตนสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  พันธกิจ (MISSION)

     ผลิตผู้เรียนให้เป็นคนเก่งในทุกๆด้าน สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ และสามารถพัฒนาสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ