แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ
การมอบประกาศนียบัตรจัดตั้งศูนย์สอบ TOEFL ITP อย่างเป็นทาการโดย Dr.Jonathan, IIE's Regional Director for Southeast Asia
ให้กับอาจารย์นภัทร ภัทรเดชากูล ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จ.สงขลา
โดยเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP ประเภทโรงเรียนสอนภาษาแห่งเดียวในภาคใต้