แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ
ปัจจุบัน TOEFL PBT ไม่มีการสอบแล้ว แต่มีการสอบ TOEFL ITP ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันจัดสอบแทนและใช้คะแนนได้เหมือนกันทุกประการ
ตามภาพประกอบ (credited:IIE)