แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ


โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับ
Mr. & Ms. Grey, จากบริษัท CETA Worldwide Education ศูนย์แนะแนวการศึกษาและการทัศนศึกษาในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งให้เกียรติมาประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องการให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ณ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สาขารามวิถี