รายละเอียดแต่ละหลักสูตร
   > English Grammar
   > English Writing
   > English Conversation
   > English for Career
   > English for Oil and Gas
   > TOEIC, TOEFL, IELTS
   > Admission Test
   >Communication in THAI
    
   English Grammar หลักสูตรไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

         ในการทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือรูปแบบของการทำงานในชีวิตประจำวัน มีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงานนั้นๆการตอบจดหมายการรับโทรศัพท์ หรือบทสนทนาที่เกี่ยวกับงานอาชีพที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ติดต่อกับหัวหน้างานที่เป็นชาวต่างชาติ หรือลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเอง

   ระยะเวลาเรียน : 10 คาบเรียน, 20 คาบเรียน, 30 คาบเรียน, 46 คาบเรียน
   และ 90 คาบเรียน


   เนื้อหาที่เรียน : จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน
          - Fundamental English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
          - Intermediate English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง
          - Advanced English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง


         ทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ประเภทของคำ  Noun ,  Pronoun ,  Veb , Adverb , Adjective, (part of speech) โครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tenses และการนำไปใช้ เน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบไวยากรณ์  และโครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง    เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้การการเรียน การสอบแข่งขัน และใช้ในชีวิตประจำวัน