รายละเอียดแต่ละหลักสูตร
   > English Grammar
   > English Writing
   > English Conversation
   > English for Career
   > English for Oil and Gas
   > TOEIC, TOEFL, IELTS
   > Admission Test
   >Communication in THAI
    
   Preparation for Mattayom 1, 4, or Admission Test

         หลักสูตรเตรียมตัวสอบเข้า ม.1, ม.4, แอดมิชชั่น

   ระยะเวลาเรียน : 46 คาบเรียน , 90 คาบเรียน และ 200 คาบเรียน

   เนื้อหาที่เรียน :  เรียนรู้หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ ที่ใช้ในการสอบ  การอ่าน Passage , ข้อสอบ Error check, Conversation, Cloze Test, etc เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปทำข้อสอบแข่งขันเข้า ม.1, ม.4 ของโรงเรียนต่างๆ หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ รวมถึงการสอบแบบรับตรงของสถาบันต่างๆ