รายละเอียดแต่ละหลักสูตร
   > English Grammar
   > English Writing
   > English Conversation
   > English for Career
   > English for Oil and Gas
   > TOEIC, TOEFL, IELTS
   > Admission Test
   >Communication in THAI
    
   Preparation for Mattayom 1, 4, or Admission Test

         หลักสูตรเตรียมตัวสอบเข้า ม.1, ม.4, แอดมิชชั่น

   ระยะเวลาเรียน : 10 คาบเรียน, 20คาบเรียน, 30 คาบเรียน, 46 คาบเรียน
   และ 90 คาบเรียน


   เนื้อหาที่เรียน :  เรียนรู้หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ ที่ใช้ในการสอบ  การอ่าน Passage , ข้อสอบ Error check, Conversation, Cloze Test, etc เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปทำข้อสอบแข่งขันเข้า ม.1, ม.4 ของโรงเรียนต่างๆ หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ รวมถึงการสอบแบบรับตรงของสถาบันต่างๆ