รายละเอียดแต่ละหลักสูตร
   > English Grammar
   > English Writing
   > English Conversation
   > English for Career
   > English for Oil and Gas
   > TOEIC, TOEFL, IELTS
   > Admission Test
   >Communication in THAI
    
   English Conversation หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ

         การสนทนาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะปี 2558 ที่ประเทศไทยมีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ( Asean Economics Community ) ทำให้ทุกคนเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษ    เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและเป็นหลักในการใช้ ติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก หากได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ในการพูดสื่อสารอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

   ระยะเวลาเรียน : 10 คาบเรียน, 20คาบเรียน, 30 คาบเรียน, 46 คาบเรียน
   และ 90 คาบเรียน


   เนื้อหาที่เรียน :
         เรียนรู้บทสนทนาสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัว การสอบถามข้อมูล สถาน การณ์ในร้านอาหาร โรงแรม สนามบินสอบถามราคาสินค้าการสอบถามเส้นทางการบอกเวลา ฯลฯ ฝึกทักษะในการฟัง การออกเสียงคำ วลี ประโยค เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดสนทนาและ ออกเสียงอย่างถูกต้อง รวมทั้งหลักไวยากรณ์พื้นฐานที่ควรทราบเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารยิ่งขึ้น มีบทสนทนาในสถานการณ์จริง ให้ศึกษาทั้ง ในห้องเรียนและสามารถกลับไปทบทวนด้วยตัวเองได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการพูดบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้