รายละเอียดแต่ละหลักสูตร
   > English Grammar
   > English Writing
   > English Conversation
   > English for Career
   > English for Oil and Gas
   > TOEIC, TOEFL, IELTS
   > Admission Test
   >Communication in THAI
    
   English for Career หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

         ในการทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือรูปแบบของการทำงานในชีวิตประจำวันมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงานนั้นๆ การตอบจดหมาย การรับโทรศัพท์ หรือบทสนทนาที่เกี่ยวกับงานอาชีพที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ  จะได้ติดต่อกับหัวหน้างานที่เป็นชาวต่างชาติ หรือ  ลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเอง

   ระยะเวลาเรียน : 10 คาบเรียน, 20คาบเรียน, 30 คาบเรียน, 46 คาบเรียน
   และ 90 คาบเรียน


   เนื้อหาที่เรียน :
          เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงาน การเขียนตอบ E-mail การรับโทรศัพท์ บทสนทนาทั่วไป  ในการทำงาน ฝึกออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคสนทนาพื้นฐาน    การถามตอบสัมภาษณ์งาน โดยเรียนรู้จากตัวอย่าง  บทสนทนาจากสถานการณ์จริง   และบทบาทสมมุติ เหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสายงานของตน หรือเตรียมตัวก่อนจะไปทำงานในสายงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถระบุเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้เช่น  ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นต้น