รายละเอียดแต่ละหลักสูตร
   > English Grammar
   > English Writing
   > English Conversation
   > English for Career
   > English for Oil and Gas
   > TOEIC, TOEFL, IELTS
   > Admission Test
   >Communication in THAI
    
   English for Oil and Gas

         ในการทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือรูปแบบของการทำงานในชีวิตประจำวันมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงานนั้นๆ หรือบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทำงาน คำสั่งงาน คำถาม คำตอบ ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ติดต่อกับหัวหน้างานที่เป็นชาวต่างชาติ หรือลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเอง

   ระยะเวลาเรียน : 10 คาบเรียน, 20คาบเรียน, 30 คาบเรียน, 46 คาบเรียน
   และ 90 คาบเรียน


   เนื้อหาที่เรียน :
          เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงาน    การเขียนตอบ E-mail   การรับโทรศัพท์   บทสนทนาทั่วไปในการทำงาน ฝึกออกเสียงคำศัพท์ วลี ประโยคสนทนาพื้นฐาน การถามตอบสัมภาษณ์งาน โดยเรียนรู้จากตัวอย่างบทสนทนาจากสถานการณ์จริง และบทบาทสมมติ