รายละเอียดแต่ละหลักสูตร
   > English Grammar
   > English Writing
   > English Conversation
   > English for Career
   > English for Oil and Gas
   > TOEFL, TOEIC, IELTS
   > Admission Test
   >Communication in THAI
    

   TOEIC
         TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ  สำหรับในประเทศไทยนั้น  มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆ มากมาย  ที่ต้องการผล TOEIC  เช่น  ธุรกิจการบิน  การโรงแรม  การท่องเที่ยว  การขนส่ง  สถาบันการเงิน  ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ  เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษ  เพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมมนาต่างประเทศ  การสอบ  TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ   ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ  ในระดับเริ่มต้น   จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับในการเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน

   TOEFL
         TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

   IELTS
         หลักสูตรเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS   คอร์สเรียน IELTS นี้  เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS และ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Intermediate ขึ้นไป  สำหรับผู้ที่ต้อง การไป ศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ ในสหราชอาณาจักรออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ปัจจุบันนี้ยังได้การยอมรับเพิ่มขึ้นจากสถาบันต่างๆ ใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา การสอบ IELTS ( International English Language Testing System ) สามารถวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่การพูด(Speaking) การฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) และการเขียน (Writing) แต่ละทักษะ ในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ  โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า


   ระยะเวลาเรียน : 60 คาบเรียน และ 72 คาบเรียน

   เนื้อหาที่เรียน :
         จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)  และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ

         เรียนรู้เทคนิคการสอบ TOEIC สำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก  เคยสอบ TOEIC  มาแล้วและต้องการเพิ่มคะแนนสอบ เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบและฝึกทำโจทย์ อย่างเข้มข้น