รายละเอียดแต่ละหลักสูตร
   > English Grammar
   > English Writing
   > English Conversation
   > English for Career
   > English for Oil and Gas
   > TOEIC, TOEFL, IELTS
   > Admission Test
   >Communication in THAI
    

   TOEIC
        TOEIC Private Preparation Course ราคา 750 บาท/ 1 คาบเรียน
   ผู้สมัครจะต้องทำการทดสอบ CSP ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า
   เพื่อวัดระดับการใช้ภาษาก่อนลงเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

        ลักษณะการเรียน:  เป็นการเรียนรายบุคคล (ตัวต่อตัว) ผู้เรียนสามารถซักถามทีมครูผู้สอน
   ทั้งชาวไทย และต่างชาติได้ตลอดระยะเวลาที่เรียน โดยเนื้อหาจะเน้นการทำข้อสอบ
   และเทคนิคการทำคะแนนในภาครับ (Receptive Skills Listening and Reading)

        ระหว่างคอร์ส:  ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองมากขึ้น 
   และได้รับเทคนิคที่มีประโยชน์และตรงต่อการนำไปสอบ TOEIC
   ผู้เรียนจะต้องทำการทดสอบเสมือนจริง (Mock Examination) จำนวน 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
   โดยจะทำการทดสอบ 1 ครั้งเมื่อเรียนไปได้ 50% และอีก 1 ครั้งเมื่อจบคอร์สเรียน

        เมื่อจบหลักสูตร:  ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร
   จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า และมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ TOEIC มากขึ้น
   และสามารถนำเทคนิคไปปรับใช้กับการสอบจริงได้

        โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าและทีมผู้สอนแนะนำให้ผู้เรียนสอบ TOEIC
   ในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ หลังจากจบหลักสูตร

   TOEFL
         TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

   IELTS
         หลักสูตรเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS   คอร์สเรียน IELTS นี้  เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS และ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Intermediate ขึ้นไป  สำหรับผู้ที่ต้อง การไป ศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ ในสหราชอาณาจักรออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ปัจจุบันนี้ยังได้การยอมรับเพิ่มขึ้นจากสถาบันต่างๆ ใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา การสอบ IELTS ( International English Language Testing System ) สามารถวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่การพูด(Speaking) การฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) และการเขียน (Writing) แต่ละทักษะ ในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ  โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า


   ระยะเวลาเรียน : 10 คาบเรียน, 20คาบเรียน, 30 คาบเรียน, 46 คาบเรียน
   และ 90 คาบเรียน


   เนื้อหาที่เรียน :
         จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)  และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ