รายละเอียดแต่ละหลักสูตร
   > English Grammar
   > English Writing
   > English Conversation
   > English for Career
   > English for Oil and Gas
   > TOEIC, TOEFL, IELTS
   > Admission Test
   >Communication in THAI
    
   English Writing หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

         การเขียนภาษาอังกฤษทั้งเชิงธุรกิจ หรือเชิงวิชาการ ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเขียน เช่น การเขียน E-mail, memo, letter, report, etc. รวมถึงการเขียน essay ในทางวิชาการ

   ระยะเวลาเรียน : 10 คาบเรียน, 20คาบเรียน, 30 คาบเรียน, 46 คาบเรียน
   และ 90 คาบเรียน


   เนื้อหาที่เรียน : จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน
          - Basic writing การเขียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
          - Intermediate writing การเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง
          - Advanced Advanced writing การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง


         เรียนรู้กระบวนการเขียน และไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียนประเภทต่างๆ    การเขียน Essay ตาม Topic ที่กำหนดให้    เทคนิค คำศัพท์ สำนวน ในการเขียนงานประเภทต่างๆ และวิธีการเขียนประโยคในภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การเรียน การทำงานฯลฯ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป และบุคคลทั่วไป ที่ต้องใช้การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน