แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ
บริเวณโถงชั้น 1 สำหรับต้อนรับและสมัครเรียน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า 2 (รามวิถี) สงขลา
กว้างขวางและสามารถรองรับ ผู้เรียนและผู้ปกครองได้หลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน