ทำไมต้องมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่


        โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า มุ่งฝึกทักษะให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพเพื่อการมีทักษะในการดําเนินชีวิตและสามารถพัฒนาตนเอง สู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         นับเป็นระยะเวลา 18 ปีที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน และเปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนสามารถประกอบอาชีพได้ เรามีบุคลากรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการสอน  จบการศึกษาตรงตามสาขาวิชา
         
         การเรียนการสอนของเราจะเน้นการเรียนแบบรายบุคคล และกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนได้อย่างสูงสุด มีการเสริมทักษะในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เองตามเวลาที่สะดวก  สถานที่ บรรยากาศ และห้องเรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน และมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย

         สอบถามเพิ่มเติมโทร. 063-0619000, 074-440495